บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

มีเ ค ล็ ดลั บมาบอก อย ากรุ่งเรือง อย ากมีทรั พย์ในกระเป๋ามาก ค้าขายเงินดี กำไรงาม

หลวงพ่อຣวຢนั้นนับว่าเป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดอยุธย า หลวงพ่อຣวຢ ปาสาทิโก หรือ พระมงคลสิทธาจารย์ หลายคนที่เป็นศิษย์บอกว่าท่านเก่งทางด้านเมตต ามหานิยม

โชคล าภ นอกจากวั ตถุมงคลเครื่องร างของข ลั ง ที่ถูกกล่าวข านมาหลายปีนอกจากนี้เหล่าพ่อค้าแม่ค้า

คนทำมาหากินก็ยังบูช าสวดคาถา

ขอพรเสริมมงคลให้ลูกร่ำຣวຢเป็นคาถาเรียกทรัพย์ บางคนเรียกว่า คาถามหาเฮง ใครก็ตามที่ได้บูช าพร้อมกับท่องบทสวดหลวงพ่อຣวຢอยู่เป็น

ประจำก็จะช่วยเสริมความร่ำຣวຢ ให้กับตัวเอง หลายคนถามว่าท่องยังไง อาจจะท่องก่อนออกจากบ้านหรือท่องก่อนการค้าขาย เพื่อเพิ่มความเฮงก็ได้

คาถาเรียกทรัพย์ หลวงพ่อຣวຢ (ท่องนะโม 3 จบ)

สัมพุทธชิต า จะสัจจานิ เก รัตสะ พระพุทธชิต า สั พพะโส คุณะวิภา สัมปัจโต นะรุตตะโม มหาลาภัง สั พพะสิทธิ ภะวันตุเม สวดเพื่อขอโชคล าภและทำมาหากินให้ร่ำຣวຢ

VDO  บุญบารมีหลวงพ่อຣวຢ ขอให้ถูกห วยร างวัลที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *